Một số chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt được năm 2014
17/12/2014 7:01:12 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:

 S
TT
Các chỉ tiêu chủ yếu
Kế hoạch
Năm 2014
Ước thực
hiện 2014
Kết quả thực hiện
1
Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP)
tăng >11%
%
 
2
Doanh thu du lịch
tăng >20%
17,7%
Không đạt
3
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ
tăng >25%
15,2%   
Không đạt
4
Giá trị sản xuất CN – TTCN trên địa bàn
tăng 13,5 %
12,83 %
Không đạt
5
Thu nhập bình quân đầu người (giá hiện hành)
2.200 USD
2.250USD
Đạt
6
Giá trị hàng xuất khẩu
70 tr USD
75 tr USD
Đạt
7
Thu ngân sách Thành phố
751,760 tỷ đồng
789,455tỷ đồng
Đạt
8
Tổng vốn đầu tư trên địa bàn
>3.200 tỷ đồng
3.313 tỷ đồng
Đạt
9
Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên
0,92 %
0,92%
Đạt
10
Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn quốc gia giảm còn
 
 
 
 
Hộ nghèo
2,82%
2,52%
Đạt
 
Hộ cận nghèo
        3,17%
3,2%
 Không đạt
11
Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng
<7,11 %
6,69%
Đạt
12
Phổ cập bậc TH thêm (không tính chỉ tiêu nghề)
1 phường
1 phường
Đạt
13
Số lao động được hỗ trợ giải quyết việc làm
9.800 lđ
9.800
Đạt
14
Tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên
68%
68%
Đạt
 

Văn phòng HĐND và UBND Thành phố