Mười mục tiêu cải cách hành chính năm 2021 của thành phố Huế
15/03/2021 11:29:40 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
   1. Cải cách mạnh mẽ quy định thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp nhằm tạo cải thiện một bước môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh; cắt giảm chi phí tuân thủ. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.
   2. Xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có cơ cấu hợp lý, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định.Thực hiện cơ chế cạnh tranh lành mạnh, dân chủ, công khai, minh bạch trong bổ nhiệm, đề bạt cán bộ và tuyển dụng công chức, viên chức để thu hút người thực sự có đức, có tài vào làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước.
   3. Xây dựng hoàn thiện hạ tầng, đảm bảo đủ điều kiện vận hành các hệ thống thông tin Chính quyền điện tử. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ thúc đẩy việc xây dựng và phát triển chính quyền số, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức.
   4. 90% TTHC được cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trở lên, trong đó 20% TTHC được cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Tối thiểu 20% hồ sơ TTHC được tiếp nhận, giao trả trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt trên 90%.
   5. Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan trực thuộc. Tăng cường đổi mới, cải tiến phương thức làm việc nhằm nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu quả hoạt động và sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo quy định. Đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước; tăng cường rà soát, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, có cơ cấu hợp lý và nâng cao hiệu quả hoạt động.
   6. 100% hồ sơ công việc tại thành phố và 100% hồ sơ công việc tại các phường được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). 100% tỷ lệ cơ quan nhà nước từ thành phố đến các phường kết nối vào Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước.
   7. Tổ chức kiểm tra công tác Cải cách hành chính, Nội vụ, Kiểm soát Thủ tục hành chính, Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; thực hiện ý kiến chỉ đạo và Kỷ luật, kỷ cương hành chính trên 30% các phòng chuyên môn, UBND các phường và kết hợp kiểm tra các đơn vị sự nghiệp và trường học; kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 27/12/2019 của UBND thành phố về việc đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn thành phố.
   8. Duy trì và tiếp tục mở rộng các quy trình ISO liên quan đến giải quyết TTHC áp dụng theo tiêu chuẩn ISO tại các phòng, ban, đơn vị.
   9.Thực hiện đánh giá chỉ số cải cách các phòng và UBND các phường thuộc thành phố.
   10. Phấn đấu Chỉ số CCHC của thành phố năm 2021 đạt mức tốt trở lên và thuộc 1 trong 5 đơn vị dẫn đầu trong 9 huyện, thị xã, thành phố.
(Quyết định số 9535/QĐ-UBND  ngày 25/12/2020 của UBND thành phố về kế hoạch cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh năm 2021)
Tuấn Anh (Phòng Tư pháp TP Huế)